miercuri, 20 decembrie 2017

Concurs Administrator financiar (CONTABIL) Școala Gimnazială Fălcoiu, Jud.Olt
 Str.Principală,nr.297
 Tel./Fax:0249/530345
 e-mail:scoalafalcoiu@yahoo.com
 Nr.1771/20.12.2017


ÎN ATENȚIA PERSOANELOR INTERESATE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificǎrile şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
În conformitate cu prevederile H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea guvernului nr. 286/2011.

 Școala Gimnazială Fălcoiu, Jud.Olt
anunţă scoaterea la concurs
a unei fracțiuni de 0,34 post vacant de Administrator financiar  (CONTABIL),pe perioadă nedeterminată.

Concursul va consta în probă scrisă, proba practică şi interviu.
·         Proba scrisă se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Fălcoiu, în data de 17.01.2018, ora 10.00 (2 ORE);
·         Proba practică se va desfăşura în data de 17.01.2018, începând cu ora 14.00 la sediul Școlii Gimnaziale Fălcoiu(o oră);
·         Interviul se va desfăşura în data de 17.01.2018,începând de la ora 16.00, la sediul Școlii Gimnaziale Fălcoiu.
În funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, se va realiza o programare a desfăşurării interviului.Programarea va fi afişată la sediul unității de învățământ.

CONDIŢII DE PARTICIPARE


Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)    cunoaşte limba română, scris şi vorbit;


c)    are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)    are capacitate deplină de exerciţiu;
e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:


 Studii superioare absolvite cu diplomǎ de licenţǎ în domeniul economic (specializarea
contabilitate constituie un avantaj);
 Vechime minimǎ în specialitatea studiilor absolvite - minim 3 ani (vechime în domeniul contabilităţii bugetare constituie un avantaj);
   Cunoştinţe de operare pe calculator : Word, Excel şi programe specifice contabilităţii (EDUSAL,REVISAL,FOREXEBUG,CAB etc)
 Abilităţi de comunicare şi relaţionare bună în echipă, capacitatea de gestionare a resurselor alocate  Capacitate de analiză si sinteză, de gestionare a timpului si priorităților.

Conţinutul dosarului de înscriere:


*      Cerere de înscriere;
*      Curriculum vitae;
*      Recomandare de la ultimul loc de muncă;
          Actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, (original şi copie);
         Acte de studii (original şi copie);
     Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau, în specialitatea studiilor;
     Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează ( în cazul în care candidatul a depus, la înscriere, declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
     Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul specialist de medicina muncii (adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

Documentele  de  înscriere  vor  fi  depuse  într-un  dosar,  în  ordinea  de  mai  sus.

Depunerea dosarelor de înscriere se face la secretariatul Școlii Gimnaziale Fălcoiu,Jud.Olt în perioada 19 dec. 2017- 09 .01 .2018, între orele 9-14.
Persoana de contact: secretar Crînguș Dumitrana , telefon 0249530345,0766068433

 BIBLIOGRAFIE:
 1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011 (Finanţarea unitǎţilor de învǎţǎmânt preuniversitar) , publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din 13.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 270/2013);
 3. OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 27 din 23.01.2003;
 4. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008;
 5. Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a planului de conturi pentru acestea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1186 din 29.12.2005;
 6. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial nr. 555 din 28 iulie 2014;
 7. Lege – cadru nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 28.12.2010;
8. Ordin nr 3.512/2008 al Ministrului Economiei si Finantelor privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 870 din 23.12.2008 , actualizat;
9. OMFP nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009;
10. ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 831 din 24 decembrie 2013;
11. ORDINUL nr. 556 din 8 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 276 din 15 aprilie 2014;
12. ORDINUL nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 420 din 6 iunie 2014;
13. ORDINUL nr. 1.400 din 15 octombrie 2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 767 din 22 octombrie 2014;
 14. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicatăs în Monitorul Oficial nr. 925 din 18 decembrie 2014;
 15. Legea 63/2011, privind ăncadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar;
16. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu rnodificări şi completări;
17. OMFP 2281/2009 cu modificǎrile ulterioare, privind planificarea plǎtilor in trezorerie;
18. Legea 15/1994 - O.G. 54/1997 privind amortizarea, scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, actualizată;
19. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Ordonanta nr. 119/31.08.1999 republicată, privind controlul intern și controlul financiar preventiv cu modificările și completările ulterioare.

joi, 19 februarie 2015

Înscrierea în învăţământul primar 2015       Înscrierea în învăţământul primar 2015

Pentru anul scolar 2015-2016, au fost aprobate de catre ISJ Olt un numar de doua clase pregatitoare:
- 1 clasa la Scoala Gimnaziala Falcoiu, unde vor fi adusi si elevii din satul Cioroiu.
- 1 clasă în regim simultan de 2 clase la Scoala Primara Chilii

23 februarie – 13 martie 2015
Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta).                        

Sâmbătă 21 februarie 2015 / Ora 10:00
Are loc Ziua portilor deschise” in unitatea noastra scolara, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

Mentionam ca in unitatea noastra scolara nu exista posibilitatea desfasurarii programului ,,Scoala dupa scoala,,
                                                                                               

luni, 17 februarie 2014

Înscrierea în învăţământul primar 2014

http://isjolt.ot.edu.ro/inscriereinvprimar/inscriereinvprimar.html
Scoala Gimnaziala Falcoiu  
Localitatea Falcoiu, Judetul Olt 
Strada Principala, nr. 192, cod postal 237175
Telefon/Fax: 0249 530345  
E-mail: scoalafalcoiu@yahoo.com

Pentru anul scolar 2014-2015, au fost aprobate de catre ISJ Olt un numar de doua clase pregatitoare:
        - 1 clasa la Scoala Gimnaziala Falcoiu, unde vor fi adusi si elevii din satul Cioroiu.
           - 1 clasă în regim simultan de 2 clase la Scoala Primara Chilii

Telverde: 0 800 816 249 ( informatii cu privire la inscrierea elevilor ) program de functionare de luni pana vineri intre orele 08:00 - 16:00. Numarul de telefon va fi disponibil incepand cu data de 01.04.2014.
Mentionam ca in unitatea noastra scolara nu exista posibilitatea desfasurarii programului ,,Scoala dupa scoala,,
Descarca - Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2014-2015
                                                        PREZENTAREA CLASEI
miercuri, 20 martie 2013

Prezentare - Scoala Gimnaziala Falcoiu

         Date de contact

Scoala Gimnaziala Falcoiu  Localitatea Falcoiu, Judetul Olt Telefon/Fax: 0249 530345
E-mail: scoalafalcoiu@yahoo.com
                             
                 


   Documentele atesta ca in toamna anului 1838, Stoica Matei a fost primul invatator repartizat in comuna. Scoala a functionat pentru prima data cu un numar total de 25 de copii.